Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1 ORGANIZATORZY

Organizatorem Konkursu "PROGRESS ACCOUNTING COMPETITION", zwanego dalej  „Konkursem” jest Studenckie Koło Naukowe Finansów i Rachunkowości Progress, działające na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym UŁ znajdującym się przy ulicy ul. Rewolucji 1905r. nr 41.


§ 2 UCZESTNICY

Konkurs kierowany jest do studentów wszystkich rodzajów szkół wyższych w całej Polsce. Warunkiem udziału w konkursie jest zarejestrowanie trzyosobowej drużyny na stronie internetowej konkursu www.pac.org.pl oraz podanie w formularzu faktycznych danych osobowych uczestników.

 

§ 3 CZAS I MIEJSCE KONKURSU

Konkurs składa się z 4 etapów. Rozpoczyna się 1 grudnia 2017 roku, a kończy finałem, który odbędzie się 16 marca 2018 roku na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

 

§ 4 CELE KONKURSU

•    Pobudzenie i rozwijanie wśród studentów zainteresowań problematyką współczesnej rachunkowości;
•    Poszerzenie poziomu wiedzy studentów dotyczącej rachunkowości, finansów, prawa gospodarczego;
•    Popularyzacja zawodów związanych z rachunkowością;
•    Rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy na gruncie praktycznym;
•    Udoskonalanie umiejętności pracy w grupie.

 

 

II. ZASADY KONKURSU

 

§ 5 PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs ma zasięg ogólnopolski i składa się z czterech etapów. W kolejnych etapach konkursu nie będą brane są pod uwagę wcześniej uzyskane wyniki. Nad prawidłowym przebiegiem klasyfikacji drużyn sprawuje kontrolę Komisja Konkursowa.  Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.


Etap pierwszy - Rejestracja
Rejestracja trzyosobowych drużyn na stronie głównej konkursu www.pac.org.pl.  Rejestracja będzie trwała do 14 stycznia 2018r. do godziny 23:59 – po tym terminie zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

Etap drugi - Test
Etap ten polega na wybraniu właściwej odpowiedzi w teście składającym się z 21 pytań, który zawiera pytania teoretyczne. Dostęp do testu będą miały tylko zarejestrowane drużyny, za pomocą logowania się w panelu użytkownika na stronie www.pac.org.pl. Uczestnicy są zobowiązani do odesłania rozwiązań do 11 lutego 2018r. do godziny 23:59. Do kolejnego etapu zakwalifikują się drużyny, które zdobędą minimum 85% punktów.

Etap trzeci – Zadania praktyczne
Etap ten polega na rozwiązaniu zadania składającego się z kliku podpunktów. Uczestnicy  zobowiązani są do odesłania go wraz rozwiązaniami do 4 marca 2018r. do godziny 23:59. Do finału zakwalifikuje się 10 najlepszych drużyn, które zdobyły największą liczbę punktów. W przypadku uzyskania przez uczestników jednakowej „najwyższej ilości punktów” przewodniczący komisji decyduje o formie przeprowadzenia dogrywki. W przypadku nadesłania prac o takiej samej ilości punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Etap czwarty - Finał
Finał odbędzie się 16 marca 2018r. Do tego etapu zakwalifikuje się 10 najlepszych drużyn z etapu III. Finaliści zmierzą się z zadaniami praktycznymi. Regulamin dotyczący przebiegu oraz punktacji konkurencji finałowych będzie przedstawiony w trakcie Finału, nie później jednak niż przed rozpoczęciem każdej z konkurencji.

 

§ 6 LAUREACI KONKURSU

Zwycięzcą Konkursu "PROGRESS ACCOUNTING COMPETITION" jest trzyosobowa drużyna, która w Finale na swym koncie zgromadzi największą liczbę punktów. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się podczas gali finałowej 16 marca 2018r. Lista drużyn nagrodzonych opublikowana zostanie na stronie internetowej www.pac.org.pl w dniu 18 marca 2018r.

 

 

III. PODSUMOWANIA KOŃCOWE

 

§ 7

Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach Konkursu, jak również wywiadów z nimi na łamach strony internetowej Konkursu oraz prasy branżowej.

 

§ 8

Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu na stronie internetowej pod adresem www.pac.org.pl w zakładce „Regulamin”.

 

§ 9

Finaliści konkursu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

§ 10

Certyfikaty uczestnictwa w konkursie otrzymują wyłącznie finaliści "PROGRESS ACCOUNTING COMPETITION".

 

§ 11

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Projektu oraz regulaminu, bez wcześniejszego powiadomienia uczestników.